Algemene voorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden al onze verkopen onder de hiernavolgende voorwaarden aangegaan. De toepassing van deze voorwaarden zijn een essentiële en beslissende voorwaarde voor de totstandkoming van de verkoop. De klant erkent kennis te hebben genomen van de voorwaarden en aanvaardt deze door zijn bestelling.
 2. Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend gegeven
 3. Alle koopwaar wordt geleverd en wordt geacht aanvaard te zijn voor vertrek op locatie langebroekstraat 42 te Raamsdonk waar de ladingplaats heeft. Vanaf dit ogenblik draagt de klant het risico
 4. Gelet op de aard van de te koop gestelde goederen wordt een gemiddelde kwaliteit afgeleverd.
 5. De levering en uitvoeringstermijn, vermeld op de pakbon of welk document dan ook wordt slechts ten titel van inlichtingen gegeven, zonder enige verbintenis en zonder een beslissende en essentiële voorwaarden van verkoop.
 6. Ontbrekende koopwaar of koopwaar met zichtbare gebreken dienen onmiddellijk te worden gemeld aan de vervoerder. De klacht dient binnen 24 uur gemeld te worden
 7. De kosten van levering, zowel van afhaling komen volledig ten laste van de klant en worden supplementair aangerekend. De door Klootwijk Specials, Klootwijk AGF, Klootwijk groententeelt en Klootwijk gedroogde bloemen en kruiden( verder te noemen Klootwijk) verstrekte schriftelijke of mondelinge mededelingen betreffende verzendingskosten en eventuele andere formaliteiten gelden alleen als inlichtingen en zijn op geen enkele manier verhinderd.
 8. Elke klacht wegens verborgen gebreken dient te geschieden binnen 24 uur
 9. Overmacht bevrijdt de firma van elke verantwoordelijkheid, als overmacht wordt beschouwd: extreme weersomstandigheden, oorlog, oproer, onlusten, quarantaine, algemene of gedeeltelijke werkstakingen, lock-out, brand, scheep-of luchtvaart, in gebreken blijven van de toeleveringsbedrijven van de Klootwijk of iedere andere van de wil van Klootwijk onafhankelijke oorzaak die van die aard is en regelmatige werking verhinderen.
 10. Alle facturen zijn contant te voldoen of door overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer. Betaalde bedragen zullen echter steeds worden aangewend om de oudste bestaande schulden te voldoen en wel door toerekening eerst op de daarmee samenhangende kosten en interesten en pas dan op de hoofdsom.
 11. Niet betalingen op de vervaldag maakt alle vorderingen, zelfs degene die nog niet vervallen zin, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar zonder verdere ingebrekestelling en bevrijdt Klootwijk van enige verdere uitvoering van de op hem rustende en nog lopende verbintenissen.
 12. Op de eisbare bedragen wordt van rechtswegen en zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is verreist vanaf de vervaldatum de wettelijke handels rente berekend. Door het feit van niet-betaling van een factuur wordt van rechtswegen en zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist het bedrag in hoofdsom der factuur verhoogd met 10% doch telkens met een minimum van € 50,-- De rente en het verhogingsbeding blijven toepasselijk zelfs al zou een betaling worden toegestaan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, en zelfs al zouden nog verdere leveringen door Klootwijk plaatsvinden. Een en ander kan niet als afstand van recht worden beschouwd.
 13. In geval van wijziging in de toestand zoals overlijden, onbekwaamheid, onvermogen, gerechtelijk akkoord, faillissement, het onder voorlopig bewind stellen, niet betaling van de factuur, ontbinding of wijziging van vennootschap, beslaglegging lastend de koper, behoudt Klootwijk zich het recht voor of wel alle verkopen, geheel of deels te ontbinden ofwel de uitvoering van het om even welke nog rust op Klootwijk te schorsen, alsook onverwijld de betaling te eisen zoals voorzien in art 12
 14. Alle betwistingen tussen de betrokken partijenvallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Rotterdam
 15. Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing
 16. Wij verzamelen en verwerken persoons/bedrijfsgegevens die wij van u ontvangen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding. De rechtsgronden zijn in uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van de wettelijke en reglementaire verplichtingen en/ of het gerechtvaardigd belang. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers, en of derden voor zover het noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking.
 17. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons/bedrijfsgegevens die hij aan Klootwijk bezorgt.
 18. De klant bevestigt dat hij voldoende is geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.